top of page
Manos danzantes que se tocan

NORMATIVA

Inscripcions

- Per tal d’inscriure’s a l’escola s’ha d’omplir el formulari corresponent indicant les dades personals de l’alumne/a i a quines classes es vol assistir. Les inscripcions dels menors d’edat han d’estar signades pels seus pares o tutors. Trobareu el full d’inscripció a www.liquiddansa.com/inscripcions.

- L’edat mínima d’inscripció a l’escola és de 3 anys.

- Els nous alumnes han d’abonar juntament amb la primera mensualitat l’import de la matrícula (50€). Aquest import s’ha d’abonar una sola vegada i mantindrem la vigència de la matrícula durant un any en cas de baixa de l’alumne.

- Els cursos intensius i classes magistrals que es facin fora de la programació de l’escola requereixen una inscripció especial que cal fer en línia a la nostra web.

Durada del curs i vacances

- La durada del curs es fixarà cada any, adaptant-lo a la durada del curs escolar.

- Els dies de vacances s’adequaran als establerts pels centres escolars del Principat d’Andorra.

- Les classes per a adults es regiran per un calendari continuat i adequat a l’assistència d’alumnes.

 

Condicions de pagament

- En el moment de fer la inscripció s’haurà de facilitar la domiciliació bancària, pel cobrament dels rebuts mensualment.

- El cobrament del rebut es farà a la bestreta, entre el dia 1 i el 5 de cada mes.

- En cas d’absència no justificada, no es retornarà l’import de la mensualitat ja cobrat.

- La manca d’assistència a classe no eximeix del pagament de la quota mensual.

- Cal notificar la baixa de l’escola abans del dia 28 del mes en curs.

- Quan un alumne es doni de baixa temporalment, haurà d’abonar mensualment una quota de manteniment d’un import de 10€ a fi de conservar la seva plaça.

- Els mesos en què hi hagi vacances escolar s’abonarà la quota íntegrament.

- Els cursos puntuals que es facin fora de la programació regular de l’escola s’han d’abonar mitjançant càrrec bancari o en efectiu, depenent del tipus de curs.

- En cas de retorn d’un rebut, el titular del compte s’haurà de fer càrrec de les despeses de retorn.

- S’ha d'estar al corrent dels pagaments per poder ser admès a les classes.

- Si per causes de força major o per insuficiència d’alumnes una classe hagués de ser cancel·lada, es reemborsaran íntegrament els pagaments efectuats del mes corrent.

Baixes

- Per tal de formalitzar la baixa de l’escola, s’ha de comunicar per correu electrònic la intenció de donar-se de baixa a info@liquiddansa.com.

- Les baixes, tant temporals com definitives, s’han de notificar com a mínim 3 dies abans d’acabar el mes. En cas que es notifiqui amb menys de 3 dies abans d’acabar el mes, es cobrarà la mensualitat següent íntegra.

- Un alumne que s’hagi donat de baixa definitiva haurà de tornar a abonar l’import corresponent a la matrícula si es torna a inscriure a l’escola si ha passat més d’un any des de la baixa.

Accessibilitat i assistència
- L’accés a l’escola està restringit als alumnes inscrits i a les mares, pares o persones degudament autoritzades que els acompanyin i/o recullin, havent-se llegit i acceptat prèviament la present normativa, respectant-la en tots els seus extrems.
- Els menors d’edat hauran de sortir de l’escola amb un acompanyant adult, llevat dels casos en què s’hagi comunicat expressament a l’escola.
- L’accés a les sales de classe es farà sempre amb els cabells recollits i amb roba i calçat adequats per a cada disciplina. En el seu defecte, serà opció del professor l’admissió. Sota cap concepte s’accedirà amb calçat de carrer.
- Les persones que estiguin a l’escola fora de les sales de classe es comportaran respectuoses amb els que estan fent classe, mantenint-se en silenci.
- En benefici de tots els alumnes és imprescindible una assistència regular i la màxima puntualitat a les classes. En cas de retard, el professor decidirà l’admissió.
- En cas de no poder assistir el mateix dia, s’haurà d’avisar a l’escola abans de l’inici de la classe, a fi que no s’endarrereixi l’inici de la mateixa.

Festivals de final de curs i actuacions
- Els alumnes i els seus tutors són lliures de participar en els festivals de final de curs de l’escola o en les actuacions que puguin sortir durant el curs.
- En cas de participar-hi, s’haurà d’assistir assíduament a les classes a fi de la bona execució de l’espectacle.
- Les despeses de vestuari que s’hagin de cobrir per a l’espectacle són a càrrec de l’alumne.

Utilització dels espais de l’escola
- Els usuaris de l’escola han de respectar en tot moment el material i els equipaments que s’hi troben a l’interior.
- És responsabilitat de l’alumne saber com utilitzar adequadament el material cedit per l’escola.

- El comportament i l’actitud dels alumnes ha de ser sempre respectuosa envers els seus companys. En cas de conducta inadequada, la Direcció de l’escola podrà expulsar de la mateixa a l’alumne o alumnes implicats.
- Està permès menjar a l’escola, a excepció de les sales de classes i vestuaris.
- A fi de mantenir els espais de l’escola en bones condicions de neteja, s’ha d'utilitzar les papereres que hi ha repartides per la recepció, les sales de dansa i els vestuaris.
- Cadascú es farà responsable de les seves pertinences. En cas dels objectes de valor, es podran entrar dins la sala de classe.
- En cas de descuit d’objectes personals, aquests es quedaran guardats a l’escola fins que el propietari els recuperi. En cas de pèrdua, l’escola no assumirà la responsabilitat. No obstant, la Direcció de l’escola col·laborarà per solucionar la situació.

bottom of page